Naast de inhoud van het dossier, is ook het financiële luik (kostprijs) van uw dossier voor u uiteraard van onmiskenbaar belang.

Daarom worden vooraf steeds duidelijke afspraken gemaakt over de te hanteren erelonen en kosten. Goede afspraken zijn immers essentieel, voor beide partijen.

De hoogte van de erelonen varieert naargelang de omvang en de moeilijkheidsgraad van uw dossier, en van andere variabele elementen. Ereloontarieven variëren tussen de 120 en de 175 EUR per uur. De kantoorkosten bedragen steeds een vast percentage van de erelonen.

Er zijn verschillende vergoedingsformules bespreekbaar, binnen de grenzen van wat wettelijk en deontologisch is toegelaten: een uurtarief, een forfaitair bedrag, vergoeding tegen een gedeeltelijk forfaitair bedrag gecombineerd met een variabele vergoeding in functie van de financiële omvang van of het resultaat in uw dossier, een abonnementsformule,…

Bij de pragmatische aanpak van uw dossier wordt steeds gehandeld vanuit een proceseconomische visie: kostelijke manoeuvres of lange nota’s zonder nut worden uiteraard vermeden. U wordt betrokken bij de financiële evolutie van uw dossier en wordt zo goed als mogelijk ingelicht over de vermoedelijke kostprijs van de te ondernemen stappen, zodat u ook over dit aspect van uw dossier de volledige controle behoudt.

Aan de hand van regelmatige tussentijdse afrekeningen, wordt er bovendien voor gezorgd dat u niet in één maal geconfronteerd wordt met de kost van uw dossier, maar dat deze in de tijd wordt gespreid.