Het kantoor behartigt uw belangen in de rechtsgebieden die hieronder vermeld worden. Het kan daarbij gaan om het verstrekken van advies, het begeleiden van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, of het opstellen van documenten zoals overeenkomsten, ingebrekestellingen, algemene voorwaarden, notulen….

Denkt u dat uw dossier tot meerdere rechtsgebieden behoort, waarvan er één hieronder niet wordt vermeld, dan kan, na overleg, het dossier behandeld worden in samenspraak met gespecialiseerde advocaten in dergelijke materies.


Handelsrecht

(invordering facturen, handelsagentuur, commerciële geschillen omtrent uitvoering overeenkomsten, opstellen overeenkomsten/algemene voorwaarden,…)

Marktpraktijken / Consumentenrecht

(nazicht conformiteit algemene voorwaarden met WMPC, geschillen inzake reclame, advies en procedure inzake consumentenkoop,…)

Vastgoed- en aannemingsrecht

(geschillen voor of tijdens het bouwen, Wet Breyne, aanneming van diensten, burenhinder, opmaak onderhandse verkoopakten, betwistingen inzake overdracht van een onroerend goed,…)

Vennootschapsrecht

(bijstand overnamedossiers, opmaak documenten corporate housekeeping, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid,…)

Huurrecht

(woninghuur, handelshuur, opmaak huurovereenkomsten,…)

Intellectueel eigendomsrecht

(advies en procedure inzake octrooien, auteursrechten,…)